Competències del bibliotecari juvenil: els joves es mereixen el millor

yalsa

L’any 2010 la YALSA va elaborar un document anomenat YALSA’s Competencies for Librarians Serving Youth: Young Adults Deserve the Best on establien les competències que han de tenir els professionals que treballin amb adolescents i joves adults.

Es tracta d’una actualització d’aquelles que s’havien establert l’any 1981 i que s’havien revisat el 1998 i el 2003. Actualment, estan preparant una nova versió on ens conviden a participar, de la qual es pot consultar el borrador provisional.

El document està estructurat entorn a 7 aspectes clau:

 • Lideratge i professionalitat.
 • Coneixement dels adolescents.
 • Comunicació, màrqueting i difusió.
 • Gestió.
 • Coneixement de la col·lecció.
 • Accés a la informació.
 • Serveis.

A continuació us deixo amb una traducció i adaptació al nostre entorn d’aquestes competències.

1. LIDERATGE I PROFESSIONALITAT

El bibliotecari juvenil ha de ser capaç de:

 • Desenvolupar i demostrar aptituds de lideratge a l’hora d’identificar les necessitats particulars dels adolescents i garantir l’excel·lència en el servei.
 • Perfeccionar i demostrar un compromís amb la professionalitat i el comportament honrat.
 • Planificar el seu creixement a nivell personal i professional i pensar en forjar-se una carrera.
 • Encoratjar els adolescents a convertir-se en usuaris de biblioteca per a tota la vida tot ajudant-los a descobrir el que ofereixen les biblioteques i a aprofitar els seus recursos, i mostrant-los també com les biblioteques poden ajudar-los en seu desenvolupament i creixement individual.
 • Fomentar i supervisar la participació de joves a través de diferents fórmules, com ara comitès assessors, plans d’ocupació o voluntariat.
 • Ser la inspiració o convertir-se en el model de compromís destinat a crear valors en els joves per transformar-los en adults que siguin saludables i reeixits.
 • Posar en pràctica mètodes de tutoria o orientació per tal d’atraure, desenvolupar i capacitar personal que treballa amb adolescents.

2. CONEIXEMENT DELS ADOLESCENTS

El bibliotecari juvenil ha de ser capaç de:

 • Familiaritzar-se amb les necessitats dels joves en el seu desenvolupament a fi de proporcionar-los els serveis i els recursos més apropiats.
 • Mantenir-se al dia pel que fa a la cultura popular i al progrés tecnològic que sigui d’interès per als adolescents.
 • Manifestar respecte i comprensió de diversos valors culturals, religiosos i ètnics.
 • Identificar i atendre les necessitats de usuaris amb necessitats especials.

3. COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I DIFUSIÓ

El bibliotecari juvenil ha de ser capaç de:

 • Establir una relació professional amb els joves, proporcionant-los els valors i la fortalesa que necessiten per convertir-se en adults capaços i comprensius.
 • Treballar conjuntament amb els adolescents, els adults i d’altres professionals de l’entorn que els atenen. Això s’aconseguirà establint canals de comunicació amb regularitat i aprofitant les oportunitats de reunir-se en persona.
 • Apostar pels joves i promoure amb eficàcia el paper de la biblioteca com un servei segur per a ells, tot demostrant que els serveis que s’ofereixen poden ajudar-los a generar valors, aconseguir l’èxit o la superació personal i, a la vegada, formar una comunitat més cohesionada.
 • Dissenyar, posar en pràctica i avaluar un programa estratègic de màrqueting amb l’objectiu de promoure els serveis per als adolescents a la biblioteca, a les escoles i als altres serveis de l’entorn que els atenen.
 • Posar de manifest la relació entre els objectius principals de la biblioteca i el servei als adolescents.
 • Crear un entorn favorable a la biblioteca on tot el personal se senti amb ànims de fomentar activitats i serveis per als adolescents.
 • Saber identificar els interessos dels adolescents que freqüenten poc o gens la biblioteca, fins i tot els d’aquells que viuen en contextos complexes, els que tenen algun tipus de discapacitat, els que no parlen català o castellà, així com a aquells amb necessitats especials o interessos particulars.
 • Promoure els serveis de la biblioteca dirigits al públic adolescent mitjançant visites escolars, gires bibliotecàries, etc., i entaulant un diàleg amb les famílies, els educadors i altres agents de l’entorn que treballen amb aquest segment de la població.

4. GESTIÓ

El bibliotecari juvenil ha de ser capaç de:

 • Desenvolupar un pla estratègic per als serveis adreçats als adolescents en base les seves necessitats particulars i úniques.
 • Dissenyar i realitzar una anàlisi de la comunitat i de les seves necessitats.
 • Aplicar els resultats de l’anàlisi per tal de desenvolupar i millorar els serveis que oferim als adolescents.
 • Dissenyar activitats que involucrin els adolescents en la planificació i la presa de decisions.
 • Desenvolupar, justificar, administrar i avaluar un pressupost destinat als serveis als adolescents.
 • Dissenyar espais dedicats a aconseguir les metes dels serveis adreçats als adolescents.
 • Elaborar polítiques per escrit que reconeguin el dret dels adolescents a un servei bibliotecari equitatiu i de qualitat.
 • Dissenyar, implementar i avaluar un programa de formació professional per a tot el personal amb l’objectiu de servir d’inspiració i d’al·licient per seguir oferint un servei basat en la excel·lència als adolescents.
 • Identificar els recursos (el personal, els materials, les instal·lacions, els fons) que milloraran els serveis i les activitats adreçades als adolescents.
 • Documentar les activitats i els programes juvenils per tal que es recullin a la memòria institucional.
 • Idear i dirigir els serveis que aprofitin els recursos, les habilitats i el talent dels adolescents en centres educatius o en la comunitat.

5. CONEIXEMENT DE LA COL·LECCIÓ

El bibliotecari juvenil ha de ser capaç de:

 • Satisfer les necessitats informacional i lúdiques dels adolescents mitjançant el desenvolupament d’una col·lecció adequada per a tot tipus de lectors i no-lectors.
 • Fer una política de desenvolupament de la col·lecció que doni suport i reflecteixi les necessitats i interessos juvenils, a més de ser coherent amb la política i la missió la biblioteca.
 • Disposar de coneixements sobre literatura juvenil, i apreciar la literatura escrita per i per a adolescents, en formats tradicionals o innovadors.
 • Reunir una àmplia gamma materials i fonts per a diferents nivells lectors, que abasti diferents formats, tecnologies i llengües.
 • Coneixer a fons els materials per a adolescents i oferir-los a les escoles, a les famílies o als tutors legals.

6. ACCÉS A LA INFORMACIÓ

El bibliotecari juvenil ha de ser capaç de:

 • Organitzar les col·leccions de manera que els adolescents hi accedeixin fàcilment, de manera equitativa i independent.
 • Utilitzar les tècniques més modernes de promoció i màrqueting per a convidar els adolescents a accedir a la col·lecció.
 • Proporcionar accés a informació especialitzada (per exemple, col·lecció local, obres produïdes pels joves de l’entorn, etc.).
 • Ensenyar als joves adults tècniques de recerca bàsica: localitzar, avaluar i utilitzar la informació eficaçment.
 • Ser un agent actiu que participi en el desenvolupament i la implementació de recursos tecnològics per garantir l’accés per part dels joves a la informació i al coneixement.
 • Mantenir-se al dia dels avenços tecnològics i de com poden millorar l’accés a la informació.

7. SERVEIS

El bibliotecari juvenil ha de ser capaç de:

 • Dissenyar, posar en pràctica i avaluar les activitats i serveis adreçats als adolescents basats en les seves necessitats, comptant amb la seva participació sempre que sigui possible, tenint en compte del pla estratègic de la biblioteca i la voluntat de servei públic.
 • Identificar i planificar serveis conjuntament amb els joves en altres entorns, com ara hospitals, cases particulars, escoles alternatives, serveis d’acollida temporal i centres de menors.
 • Facilitar una varietat de serveis informatius i d’oci per satisfer els diversos interessos i necessitats dels joves, i encaminar el seu creixement i desenvolupament personal.
 • Identificar constantment les modes i els interessos dels adolescents en la cultura popular per donar vida i dissenyar les activitats de la biblioteca.
 • Formar els joves adults en recuperació de la informació, en la recerca i en l’alfabetització informacional per tal de desenvolupar hàbits d’aprenentatge que perdurin tota la vida.
 • Involucrar els adolescents per tal que siguin part activa en la planificació i la posada en pràctica de serveis i activitats dirigides a ells, mitjançant consells assessors, equips de suport, enquestes i entrevistes individualitzades o en grup.
 • Crear un ambient a la biblioteca que sigui flexible i que s’adapti als canvis dels adolescents, tant pel que fa a les seves necessitats informacionals, tecnològiques o d’oci.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s